މައިންބަފައިންނަށް ބުނެވޭ ބަސްތަކަކީ ދަރިންގެ ހިތްތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިގެންދާނެ ބަސްތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން ދަރިންނާ އަބަދުވެސް ލޯބިން މުހާތަބު ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަދި ނަސޭހަތް ދޭއިރު، އަޑުލައި، ހަޅޭލެވުމުގެ ބަދަލުގައި، މަޑުމައިތިރިކަން އިސްކުރުންވެސް އެހާމެ މުހިންމެވެ.

Ads by Asuru

އެގޮތުން މި ލިޔުމުގައި މި ހިއްސާކޮށްލަނީ ދަރިންގެ ހިތުގައި މައިންބައިންނަށް އޮންނަ ލޯބި އިތުރުކޮށް، އެކުދިން ހިތްހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބުނެވިދާނެ ބައެއް ބަސްތަކެވެ.

”ތިއީ މަންމަ/ބައްޕަ އަށް ލިބުނު ނިއުމަތެއް“

މިފަދަ ބަސްތައް ދަރިން ކައިރީގައި ބުނާނަމަ، އެކުދިންނަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށްވެސް މުހިންމު ބައެއް ކަމުގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ބަސްްތައް ދަރިން ކައިރީގައި ގިނަ ގިނައިން ބުނާށެވެ.

”ދަރިފުޅަށް ނުވާނަމަ، މިކަން އެހެން މީހަކަށް ނުވާނެ“

މިއީ ދަރިފުޅަށް މުހިންމު ކަންކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބުނެވިދާނެ ބަހެކެވެ. ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ދަރިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ.

”ތިދިން އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރިއްޔާ“

ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއްގައިވެސް، ދަރިން ތިބާއަށް އެހީތެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަން ބަލައިގަނެ ޝުކުރުވެރިވައްޗެވެ. މިއީ ދަރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

”ދަރިފުޅު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ“

ދަރިން ދެކެ ލޯބިވާކަން އެކުދިންނަށް އަބަދުވެސް ހަނދާންކޮށްދޭށެވެ. މި ވާހަކަ ބުނުމަކީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ.

”ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ“

ދަރިން ދެރަވާފަދަ ކަންކަން ދިމާވުމުން، އެކުދިންނަށް ހިތްވަރުދޭން ތިބި ބަޔަކީ މައިންބަފައިންނެވެ. އެހެންކަމުން ދެރަކަމެއް ދިމާވިޔަސް، މާތް ރަސްކަލާނގެ އިރާދަފުޅުން، ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ހިތްވަރުގެ ބަސްތައް ބުނުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެެވެ.