...
Advertisement

ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެނެސްދޭން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ…

ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ގެނެސްދޭން މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އެކަމަށް ހުރަސް އަޅާނެ ބަޔަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، ރޭ…