އައްޑޫ މަރަދޫފޭދޫގެ ތިން މިސްކިތެއް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާރުތުކޮށް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިގޮތުން، އެ ކައުންސިލުން ބުނީ އެ ތިން މިސްކިތަކީ މަސްޖިދުއް ނޫރާއި މަސްޖިދުއް ތަޤުވާގެ އިތުރުން މަސްޖިދުލް ޢަލީ ކަމަށެވެ.

މި ތިން މިސްކިތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާތުކޮށްދޭން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މާދަމާ ހެނދުނު 10:00 އަށް މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީހަށް ހާޒިރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު މި މަހުގެ 30 ގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަަޅަން ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.