ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ”ނައިންޓީ ނައިން ހޯލްޑިން“ އަށް ވިލިމާލޭން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ހުސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އަންގައި ސިވިލް ކޯޓުން ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

މާލެ ސިޓީގެ ވިލިނގިލީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އެއްގަމު ދަތުރު ފަތުރު ކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއް ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި،ތިމާވެއްޓާއި ރަޙުމަތްތެރި ވެހިކަލްގެ ޚިދުމަތެއް، އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އިމްޕްރިންޓް އާއި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި ދެމެދު 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ 17 ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެކެވެ.

ބެޓެރި ވެހިކަލް އެކަނި ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އިމްޕްރިންޓް ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން 17 ގައި ހަވާލުކުރި ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ”ނައިންޓީ ނައިން ހޯލްޑިން“ އަށް ޖެނުއަރީ 16، 2014 ގައި އެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ޚިދުމަތް ނުދޭތީ، އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށް، ”ނައިންޓީ ނައިން ހޯލްޑިން“ އަށް އެ އަވަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުސްކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެ އެންގުމާއި ގުޅިގެން، ނައިންޓީ ނައިން ހޯލްޑިންގްސް ގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ 23 އޮގަސްޓް 2022 ގައި ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ.

އެ ނިންމުމާއެކު ނައިންޓީ ނައިން ކުންފުނިން ކޯޓަށް ދިޔުމުން، ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަށް ޢަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކުރިއެވެ. އެއާއިއެކު އެ އަމުރު ގެ މައްސަލަ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކައުންސިލުން އެ ކުންފުންޏަށް ފޮނުވި ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށް އަންގައި ސިވިލް ކޯޓުން މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ނެރުނު އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކުރީ، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހައިކޯޓުގައި އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން، ބުދަ ދުވަހު އިއްވި ހުކުމުގައެވެ.