މަޝްހޫރު ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ނާޒް )ޑރ. ނާޒް) ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Asuru

ޑރ. ނާޒް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރައްވާ ސޮއި ކުރެއްވި ފޯމު މިއަދު ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓިއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މިޕްސްޓާގެ ވެރިޔާ އަދި މަޝްހޫރު ސައިކޮލޮޖިސްޓް ޑރ. ނާޒް ޖޭޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާއިރު ޑރ. ނާޒަކީ މީގެ ކުރިން ސިޔާސީ މަސްރަހުން ފެނިގެންގޮސްފައިވާ ފަރާތެއް ނޫނެވެ.

ޑރ. ނާޒް ޖޭޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފައިވާއިރު މި ފަހުން ޑރ. ނާޒް އާއި ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފެންމަތިވެ އެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑަށް ހޫނުވެފައިވެއެވެ.