މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުރިން ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ދުވަސްތަކުން އެއް ދުވަސް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އުނިކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިގޮތުން، އެންމެ ފަހުން އެކަޑަމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން އީދު ޗުއްޓީއަށްފަހު 24 އެޕްރީލްވާ ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލްތަކުގެ ފަހު ޓާމުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ.

މި ހިނގާ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހަކީ 21 އެޕްރީލްވާ ހުކުރު ދުވަހެވެ.