ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗޮކޮލެޓް ޕައުޑަރ

Ads by Asuru

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކައްކާފައި ހުރި ޗޮކޮލެޓް ކަސްޓަރޑް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާާ ހިކިކިރު

1 ތަށި އައިސް ފެން

2 ޕީސް ކެޑްބަރީ ޗޮކްލެޓް

5 އައިސް ކިއުބް

1 ސްކޫޕް ޗޮކޮލެޓް އައިސްކްރީމް މައްޗަށް އެޅުމަށް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް މިކްސަރަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ތައްޓަށް އަޅައިލާށެވެ. އަދި މައްޗަށް ޗޮކޮލެޓް އައިސްކްރީމް ލާފައި ސާރވްކުރާށެވެ.