ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 ޕެކެޓް އޯރިއޯ
  • 40 ގ ބަޓާރ (މެލްޓްކޮށްފަ)
  • 04 ގ ޖެލެޓިން
  • 200 ގ ކްރީމް ޗީޒް
  • 25 ގ ހަކުރު
  • 200 ގ ވިޕިން ކްރީމް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބިސްކޯދު ތެރޭގައިވާ ކްރީމް ކޮޅާ ބިސްކޯދާ ވަކިކޮށްލާ، ވަކިން ދެ ތައްޓަކަށް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްކޯދުކޮޅު އެއްކޮށް ހިމުން ވަންދެން މުގުރާލާށެވެ. ދެން ބިސްކޯދު ތެރެއަށް ބަޓަރުކޮޅުއަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ޓްރޭއަކަށް ބިސްކޯދުކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްވަރަށް ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު 20 މިނެޓް ވަންދެން ފްރިޖުގައި ބަހަައްޓާށެވެ.

Ads by Asuru

ކޭކުބައި ތަައްޔާރުކޮށްލުމަށް ފުރަތަމަ ޖެލެޓިންކޮޅު ފެންކޮޅަކަށް އަޅާފައި 15 މިނެޓް ވަންދެން ބަަހައްޓާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކްރީމް ޗީޒް ތައްޓަކަށް އަޅައި ކުޑަކޮށް އޮލަވަންދެން ގިރާލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ހަކުރު އަދި ބިސްކޯދުން ވަކިކޮށްލި ކްރީމް ކޮޅު ކްރީމް ޗީޒްތެެރެއަށް އެއްކޮށްލާ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޖެލެޓިންކޮޅު އެއްކޮށްލާށެވެ.

ވަކިން ތައްޓެގައި ވިޕްކްރީމްކޮޅު ގިރާލުމަށްފަހު ކްރީމް ޗީޒްކޮޅުތެރެއަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުރިން ފްރިޖަށްލީ ބިސްކޯދުކޮޅު މައްޗަށް ކްރީމްގަނޑު އަޅާލާ ރީތިކޮށް ފަރުތާލާށެވެ. ބޭނުންނަ ނަމަ ރީތިކޮށްލާން މައްޗަށް ބޮސްކޯދުކޮޅެއް ހިމުންކޮށްލާފައި އެޅިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ރީތިކޮށް ފިނިވަންދެން 3 ގަޑިއިރެއްހާއިރު ކޭކު ފްރިޖްގައި ބައިދަން ވާނެއެވެ.