އުތުރުގެ ރަށެއްގައި ގިނަ ބަޔަކު ވެގެން އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ފުލުހުން މި މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނައިރު، އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެހީ ދީފައެވެ.

އެނގިފައިޓާ ގޮތުގައި، އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން އަންނަތާ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފަހަކަށް އައިސް ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ.