ވިޔަފާރި އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި އިޝްތިހާރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ”އަސުުރު އޮންލައިން“އިން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

އެގޮތުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ”އޮފަރ“ގެ ދަށުން ވަރަށް ހެޔޮ އަގުގައި އެޑްވަޓޯރިއަލް ޝާއިއުކޮށްދިނުމަށް މި ނޫހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިއީ ކަސްޓަމަރުންނާ ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު އެއް ފުރުސަތެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަސުރު އޮންލައިންގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖަށް މެސެޖު ކޮށްލާށެވެ.