ބޭނުންވާތަކެތި:

500މލ ކިރު

Ads by Asuru

50ގ ކޯން ސްޓާޗް

50ގ ހަކުރު

1 ޖޯޑު ހުނި

ތައްޔާރުކުރާނެގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ، ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކިރު ތައްޓަކަށް އަޅާށެވެ.

ދެން ހަކުރުވެސް އަޅައި ގިރާލާށެވެ. ބާކީ ހުރި ކިރަށް ކޯންސްޓާޗް އަޅާލައި އެއް ކުރުމަށްފަހު ދެބައި އެެއްކޮށްފައި ތެއްޔަކަށް އަޅާ ކައްކަން އުދާށެވެ. މަޑުގިނީގައި އޮލަވަންދެން 2-3 މިނެޓަށް ކައްކާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޓްރޭއަކަށް އަޅާލައި، ހިހޫވަންދެން 1-2 ގަޑިއިރު ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދެން ފިނި ވަންދެން ފްރިޖްގައި ބަހައްޓާށެވެ.

ފިނިވުމުން ފްރިޖުން ނަގާފައި ކިއުބް ގޮތަށް ކޮށާފައި ބޭރު ހުނިން ކޯޓު ކޮށްލާށެވެ.