ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ(ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރުގެ މަގާމު އުވާލައި، އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް މަގާމަށް ރައީސަކު އައްޔަންކުރާ ގޮތަށް ޕާޓީގެ ގަވައިދު އިސްލާހުކުރަންް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މ. ކުނޫޒުގައި މިއަދު ބޭއްވި ޖޭޕީގެ 148 ވަނަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގައިވަނީ، އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވައިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. އަދި އެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަށްވެސް ވަނީ ބައެއް އިސްލާހުތައް ހުށަހަޅައި އެ އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރުުގެ މަގާމު އުވައިލުމަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.