ވިލިމާލެ ކައުންސިލަރު ނަހުލާ އަލީ މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހުއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ނަހުލާ ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ މަންޒަރުތައް ފެންނަ ފޮޓޯތަކެއް ހިއްސާ ކުރައްވައި، ދެބޭފުޅުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ދެކެވުނު މުހިންމު ވާހަކައެއް ހިއްސާ ކުރައްވައިފައެވެ.

އެގޮތުން ވިލިމާލޭގެ ބައެއް ގޭގެއަށް ލިބޭ ސަޕްލައި ފެނުގެ ކުލަ ބަދަލުވެ، ނުސާފު ވުމުގެ ސަބަބުން އެކަން ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވުނު ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތެއް އޭނާ ނުދެއްވައެވެ.

ނަހުލާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އޭނާ އަބަދުވެސް މަަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ވިލިމާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދަތިވާ ކަންކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވުމަށެވެ.