ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ދޮންކެޔޮ

Ads by Asuru

4/3 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް

4/3 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް މިލްކް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް

6 އައިސްކިއުބް

1 ސައިސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑާރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ މިކްސްޗަރަށް ދޮންކެޔޮ، އައިސްކިއުބް، ޗޮކްލެޓްމިލްކް، އައިސްކްރީމް، އަޅާ ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ބްލެންޑްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ސިރަޕުން، ބިއްލޫރި ތަށި ޑިޒައިން ކުރާށެވެ.

ޑިޒައިންކޮށްލި ތަށިތެރެއަށް މިކްސްޗަރުގައި ހުރި ސްމޫތީ އަޅާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑާރ ކޮޅެށް ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން  ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީ ތައްޔާރުވީއެވެ.