ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައިގެންނާއި ވެރިކަމުން ދުރުވުމަށް ފަހު ވެސް، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ކަންކަން ބަލިކަށި ކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދެވަނަ ވެރިއެއް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫނީ ރާއްޖެ ދެކެފައި ނުވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި އެމަނިކުފާނަށް ރުހުން ނުދޭން ނިންމާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ޝަހީމަށް ރުހުން ނުދޭން ފެންނަ ކަމަށް 31 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ރުހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 30 މެމްބަރުނެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ އަށް މެމްބަރުން ތިއްބެވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ކެބިނެޓުގައި 22 ވަޒީރުން ތިއްބަވާއިރު، މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދޭން ފާސް ކުރީ، އޭގެ ތެރެއިން 18 ވަޒީރުންނަށެވެ.