ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) ގެ ކްރެޑިޓްއާއި ޑެބިޓް ކާޑުތަކުގެ ޑޮލަރު ލިމިޓް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ ދަރިވަރުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލަން ނިންމައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ, ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ބީއެމްއެލް ކާޑު ލިމިޓް އިތުރު ކުރުމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވު ވައުދު ފުއްދުމަށް ބީ.އެމް.އެލް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) އަދި މިނިސްޓްރީއޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސިޔާސަތު މިވަގުތު ތަންފީޒްކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ޑޮލަރު ޑިމާންޑް އަދި ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަންނަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކުރުމުގެ ފައިދާ ކުރަނީ ސީދާ ދަރިވަރުންނަށްކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތަޢުލީމު ހާސިލްކުރަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް އިތުރުކުރުމަށާއި، ބޭންކިންގ ނިޒާމަށް މާރުކުރެވޭ ޑޮލަރުގެ ނިސްބަތް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެ މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެމްއޭ އަދި ބޭންކް ތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.