ގއ.ކޮނޑޭގެ ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަން ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއާއި ހިއްސާ ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

ރައީސް މުޢިއްޒު ވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ (އ.ތ.މ)އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފައެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުންއޮތީ އިއްޔެ ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބަނދަރު އިތުރަށް ބޮޑުކުރަން ބޭނުންވާކަމަށާއި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އަޅަން ބޭނުންވާކަންވެސް ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝާން އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންގޮސް ކުދި ޓެސްޓްތައް ހެދޭވަރަށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމާއި ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުމާއި ކަރަންޓް ވިއުގަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މިކަންކަމުގެ އިތުރުން،ފެނާ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަޝްރޫއަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަކާއި ރަށުގެ އިޤުތިޞާދީ އަދި ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު އިތުރުކަންކަން ކައުންސިލުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ވަޒީރުން މެދުވެރިކުރައްވައި ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ތަރައްޤީކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑު އިސްކަމެއްދެއްވާ ކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި އެމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ބިން އޮތް ރަށްރަށަށް އިސްކަންދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަ ހަމައެއާއެކު ލޯކަލް ޓުއަރިޒަމް ސިންދަފާތުކޮށް އެކިދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ތަރައްޤީކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވި ކަންކަން ސަމާލުކަންދެއްވައިގެން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.