ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއި، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު ހެނދުނު ހއ. ދިއްދޫގައި ހުންނަ ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ގެންނަން ބޭނުންވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިހާރުވެސް ހއ. އަތޮޅުގައި ހައްލުކުރުމަށް ހުރި ކަންކަން މިނިސްޓްރީތަކާއި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކަށް އަންގަވާފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެކަންކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ބޭނުންވާކަމުގައި ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހަމަ އެއާއެކު، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް، ދަތުރުފަތުރާ ގުޅުންހުރި ބިނާރު ހަރުދަނާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް ކަންކަން ރާއްވަވައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އަދި، އެކި ކަންކަމަށް ކުރިމަތިވާ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ހއ އަތޮޅަކީ މަސްވެރިކަން ކުރާ ސަރަހައްދެއްކަމުން، މި ސަރަހައްދުގައި ކަނދުފައްޗެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މުޅި އަތޮޅަށް ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތައް ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށެވެ.

އަދި މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ބައްލަވާނެކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.