ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 8 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
  • 4/1 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް
  • 4 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އައިސްކްރީމް
  • 50-100 މލ މިލްކް
  • އައިސްކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އޯރިއޯ ބިސްކޯދު، އައިސްކިއުބް، އަދި އައިސްކްރީމް މިކްސްޗަރަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާށެވެ.

Ads by Asuru

އަދި ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް ކޮޅު އަޅާލާފައި އަނެއްކާވެސް ގިރާލާށެވެ.

ބޭނުންވާ ވަރަށް އޮލަވަންދެން ގިރާލެވުނީމައި އެހުރީ އޯރިއޯ މިލްކްޝޭކް ތައްޔާރުވެފައެވެ.