މިސްކިތެއްގެ ފާހަނާތެރޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ގަނާކޮށް، އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަލީ އިހުސާން އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާކަމަށެވެ.

އެކަން ކުރިފަރާތްތައް ހޯދައި އަވަހަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މިފަދަކަންކަން މުޖުތަމައުގައި ހިންގާފަރާތްތަކާއިމެދު އެޅެންއޮތް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅިގެންދާކަން ޔަގީން ކުރައްވާނެކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު އިހްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތުން އެކަން ހިނގީ އއ.ރަސްދޫ ގައިކަން ހޯދިފައިވާ ކަމަށެވެ.