ބޭނުންވާ ތަކެތި:

5 ދޮން ކެޔޮ

6 ލުނބޯގެ ހުތް

10 މސ ހަކުރު

02 ޖޯޑު އައިސް ކިއުބު

01 ޖޯޑު ފެން

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ދޮންކެޔޮ ކުދިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު މިކްސްޗަރަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ލުނބޯ ހުތާއި އައިސް ކިއުބު އަދި ފެން އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ.

އޭރުން ބަނާނާ ލެމަން ސުމޫތީ ތައްޔާރު ކޮށްލެވުނީއެވެ.