ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ސައިޓްތަކަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރު ފަހުގައި، ނައިބު ރައީސް ހުޅުމާލެއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ބިނާކުރަމުންދާ ފެމިލީ ކްލިނިކަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 1 އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ”ވޯލްޑްކަޕް 2022“ ގެ މެޗްތައް އާންމުންނަށް ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބިނާކުރަމުންދާ މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސް.ޓީ.އޯ) ގެ ހުޅުމާލެ ބްރާންޗަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދަށާއި، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ވެމްކޯ) ގެ ހުޅުމާލެ ސައިޓަށާއި، ހެވީ ވެހިކަލް ޕާކިންގ ސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

އަދި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ވިނަރެސް ފްލެޓްތަކާއި އެންމެ ކައިރި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (ސްޓެލްކޯ) ބަސް ސްޓޭޝަންއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާގޮތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ.

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ފެމިލީ ކްލިނިކް ހެދުމަށް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް، ހިޔާ ޓަވަރު، ގްރައުންޑް ފްލޯއިން 3456.18 އަކަފޫޓު ހަވާލުކުރައްވާފައިވަނީ 7 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައެވެ. މި ކްލިނިކު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލާއި އެޗް.ޑީ.ސީ.އިންނެވެ.

އަދި މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާ ޞިއްޙީ ހިދުމަތްތަކާއި ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ގައުމީ ސިއްހީ ސިޔާސަތުތަކާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތަށް ދުޅަހެޔޮ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ މެންޓަލް ހެލްތް ސެންޓަރު ހުޅުވުމުން މިހާރަށްވުރެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މި ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.