ބޭނުންވާނެތަކެތި

Ads by Asuru

ހަތަރު ޖޯޑު ކަރާ (އޮށް ނަގާ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި)

އެއް ޖޯޑު ލުނބޯ ހުތް

2/1 ޖޯޑް މިންޓް ފަތް

2/1 ޖޯޑު ހަކުރު

2/1 ޖޯޑު އައިސް ކިއުބް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކަރާ، ލުނބޯހުތް، ހަކުރު އަދި އައިސްކިއުބް އެޅުމަށްފަހު މިކްސަރުން ރަގަނޅަށް ފަނި ގިރާލާށެވެ.

ދެން ބިއްލޫރި ތައްޓަށް އެޅުމަށް ފަހު މިންޓު ފަތް އޭގެ ތެރެއަށް ލައި، ރަގަނޅަށް ގިރާލާށެވެ.

ދެން ފިރިކުރަން އައިސް އަލަމާރީގައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ވަރަކަށް މިނެޓު ވަންދެެނެވެ.