ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިޞްލާޙުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިޔާލު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިފައިވާ އޮންނަންޖެހޭ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު މީހެއްގެ ހިޔާލެއް އޮތްނަމަ ފޯމު މެދުވެރިކޮށާއި މެއިލް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް އެކުލެވޭ ބިލު ޑްރާފްޓް ކުރަމުންދާ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ބުނީ ދެފުށް ފެންނަ، ޖޭއެސްސީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރަނީ އެ ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ ނުފޫޒުން މިނިވަންވެފައިވާ މުއައްސަސާއެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އެ ބިލު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޝްވަރާއާއި ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ވަނީ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.