ބޭނުންވާތަކެތި:

Ads by Asuru

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކި ކިރު

1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮފީ

1/2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

1 ތަށި އައިސް ފެން

1 ސްކޫޕް ކޮފީ އައިސް ކްރީމް ނުވަތަ ޗޮކްލެޓް އައިސް ކްރީމް

އައިސް ކިއުބް

* ތަައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފެން، ކޮފީ، ހަކުރު، ކިރު އެެއްކޮށް މިކްސަރަށް އަޅާފައި ގިރާލުމަށް ފަހު ތަށްޓަަށް އައިސް ކިއުބް އަޅާފައި ގިރާފަައި، ގިރާފައި ހުރި ބައި އަޅާލުމަށް ފަހު މައްޗަށް އައިސް ކްރީމް ސްކޫޕްލާފައި ހޮޅިއެއްލާފައި ސާވް ކުރާާށެވެ.