ގިނަ އަދަދަކަށް ވިޓަމިން އޭ އެކުލެވިގެންވޭ

ކޮށާފައިވާ ކެރެޓުގެ އެންމެ ޖޯޑަކުން ވެސް މީހާއަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންވާ ވިޓަމިން އޭ ގެ ބޮޮޑު ބައެއް ލިއްބައިދެއެވެ. ކެރެޓު ކެއުމުން ލޮލަށް ފައިދާވާ ސަބަބަކީ އެއީއެވެ. ލޮލުގެ އިތުރުން ވިޓަމިން އޭ އަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ޓިޝޫ އުފެއްދުމަށް ވެސް މުހިއްމު މާއްދާއެކެވެ.

Ads by Asuru

ގިނަ އަދަދަކަށް ވިޓަމިން ސީ އެކުލެވިގެންވޭ

ކެރެޓު ޖޫސް ބޯ ނަމަ އަދި ހާއްސަކޮށް އޭގެ ތެރެއަށް ލުނބޯ ނުވަތަ އޮރެންްޖު ފަދަ މޭވާއެއް އަޅައިގެން ބޯ ނަމަ އޭގެއިން ދުވާލަކު ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ވިޓަމިން ސީ ލިބޭނެއެވެ. ވިޓަމިން ސީ އަކީ ހަންގަނޑާއި ދަތްތަކާއި ކަށި ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޮލާޖެން އުފެއްދުމުގަައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ މާއްދާ އެެކެވެ.

ގިިނަ އަދަދަކަށް ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވޭ

ފައިބާ އަކީ ގޮހޮރުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ނަޖިސް ނައްތާލަން އެންމެ މުހިއްމު މާއްދާއެވެ. ކެރެޓަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ފައިބަރ އެކުލެވިގެންވާ ތަރުކާރީއެއް ކަމުން އެއީ ހަޖަމުގެ ނިޒާމަށް ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ތަރުކާރީއެކެވެ.