ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ސަބްމެރިން ބަނަސް

1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ކުކުޅު ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި )

1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ލޮނުމެދު ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ކެޕްސިކަމް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ޓޮމާޓާ ( ވަށްކޮށް ކޮށާފައި )

2 ފޮތި ސްލައިށް ޗީޒް

2މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޗިލީ އެން ގާލިކް ސޯސް

4/1 ސައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

2ސައިސަމްސާ ބަޓާރ

ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ކޮޅާއި ލޮނުމެދު ކޮޅު ވަޅޯ ކޮށްލާށެވެ.

ފިޔާ، ލޮނުމެދު ވަޅޯވުމުން ކެޕްސިކަމްކޮޅާއި ކުކުޅު މަސް އަޅާލުމަށްފަހު މަސްތައް ރޯފިލަންދެން ހަނާ ކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލުމަށް ލޮނާއި އަސޭމިރުސް އަޅާލާށެވެ.

ޗިލީ ގާރލިކް ސޯސް ކޮޅުތެރެއަށް ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސްކޮޅެއް އަޅާލާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ބަނަސް މެދުން ފަޅާލުމަށްފަހު އެއްފުށުގައި މި ސޯސްކޮޅު އުނގުޅާލާށެވެ. އަނެއްފަޅީގައި މަޔޮނައިސްކޮޅު ހާކާލާށެވެ.

ދެން އެއްފަޅިއަށް ކުކުޅު މަސްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. އޭގެ މަތީ ޓޮމާޓޯ ފޮތި އަތުރާލުމަށްފަހު ޗީޒް ފޮތިތައް ކަފާލައި އަތުރާލާށެވެ. ބޭނުންނަމަ ކުޑައިރުކޮޅެއް ވަންދެން އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.