މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ(އެމްޑީޕީ)އަށް ނިސްބަތްކޮށް ”ލާދީނީ“އޭ ބުނަނީ ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމަށް ޝެއިހު ސައުދާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އިންޑިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ(ބީޖޭޕީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ނުޕޫރު ޝަރްމާ، ކީރިތި ރަސޫލާ(ސ.އ.ވ)އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލަ، ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ނުކުރާތީ، އެކަން ކުށްވެރި ކުރުމަށް ގޮވާލައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ޝެއިހު ސައުދާން ކުރެެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތި ޝަޚްސިއްޔަތާއި ދިމާލަށް ކުޑައިމީސް ބަސް ރައްދު ކުރުމުން އެކަން ކުއްވެރިކޮށް އެއްޗެއް ބުނަން ބޭނުން ނުވުމުން ހާމަވަނީ ތިބާމެންގެ ހުރި ނިފާގުކަން ކަމަށެވެ.

އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާއިރު، މުސްލިމަކު ހަނު ނުހުންނާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީޖޭޕީގެ ތަރުޖަމާނު ރަސޫލާ(ސ.އ.ވ)އަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކުރުން، ގަތަރު ފަދަ އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ކުށްވެރި ކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން އެކަމާ ހަނު ހުރުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ، މިކަމުން އެނގެނީ ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތު އިންޑިއާއިން ”ކޮންޓްރޯލް“ ކުރަމުން އަންނަކަން ކަމަށެވެ.