މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބުކުރެއްވި މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް ޢާޒިމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ފޯނުން ގުޅުއްވައި، މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ރައީސް އިއްޔެ ޢާޒިމަށް ގުޅުއްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށާއި އަދި މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރަށް ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައިގެން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.

އަދި ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާނޭކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހައި ކަމެއް ހިންގުމުގެ ބާރު މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދެއްވުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުފުޅެކެވެ.

ރިޔާސީ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ 14 ހަފުތާގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތާވަލުކުރައްވައިގެން، ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ދިނުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ފަށްޓަވާފައެވެ. އަދި މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢެއް ސަރުކާރުން ފަށްޓަވައި އެ މަޝްރޫޢު ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާނެ މައިގަނޑު ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދޭނެ ގޮތްތައް ސަރުކާރުން މިހާރުވަނީ ފަހިކުރައްވާފައެވެ. އަދި މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތައް އަލުން ހަދައި، ފެންހިންދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާގެ އެހީ ޗައިނާއިން ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޤަައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި ވަނީ ހޯއްދަވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވައިގެން، ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ފްލެޓް ގަތުމަށް ބޭނުންވާނެ ފައިސާ، ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ލުއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ސަރުކާރުން މިހާރުދަނީ ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންނެވެ.