”މޮޑެސްޓް ފެޝަން“ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓްރެންޑުވެ، ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވައިގައި ހިފައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މެދުއިރުމަތީގައި މާ ކުރީއްސުރެވެސް މަޤުބޫލު، ދިގު، އަދި ހަށިގަނޑަށް ދޫކޮށް ހުންނަ، އެކި ސްޓައިލްގެ އަބާޔާ ލައި އުޅޭ އެކި އުމުރުގެ އަންހެނުން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ޒަމާނީ އަބާޔާ އަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފަށުއި ފޭރާމުން ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ ޗާލު، ކޮލިޓީ އަބާޔާއެއް ހޯދަން އެދޭނަމަ، އެ ތަނުން ތިބާ މާޔޫސްކޮށްނުލާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ ރަބަރުގަސްމަގު، 9ގައި ހުންނަ މި ފިހާރައަށް ގޮސްގެން ވެސް އެކި ކުލަޔާއި ސްޓައިލްގެ އަބާޔާ މިހާރު ވެސް ގަނެލަންވީއެވެ.

ފަށުވި ފޭރާމުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި ޢުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރަންދާ ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ އޮފަރއެއް ވެސް އެތަނުން މިހާރު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެއެވެ.

މި އޮފަރގެ ދަށުން މި މަހުގެ ނިޔަލަށް، ޚާއްޞަ އަގުތަކެއްގައި އަބާޔާ ގަނެލެވޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ޢީދަކާ ދިމާކޮށް ވެސް އާ ކަލެކްޝަނެއް އެތަނުން ނެރެއެވެ.

މިއީ ރަމަޟާން މަހު އުމްރާއަށް ދާާން ތައްޔާރުވާ މީހުންނަށް ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި އަންނަ ފިޠުރު ޢީދަށް ރީތި އަބާޔާއެއް ބޭނުން ކަމުގައިވާނަމަ، ފަށުވި ފޭރާންގެ ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލުން، ނުވަތަ ރީތި އަބާޔާއެއް އޯޑަރު ކޮށްލަން ވިޔަސް، ވަރަށް ވަގުތު އަދި އެބައޮތެވެ.

 

ފަށުވި ފޭރާމުން ވިއްކާ އަބާޔާތަކެއް

ހުރިހާ އަބާޔާއެއްވެސް ގެންނަނީ ދުބާއީން

ފަށުވި ފޭރާމުން ވިއްކާ ހުރިހާ އަބާޔާއެއް ވެސް ފަރުމާކޮށް ގެންނަނީ ސީދާ ދުބާއީންނެވެ. ކަސްޓަމަރުންދޭ އޯޑަރު ވެސް، އެ ދޭ ސައިޒަކާ، އިހްތިޔާރު ކުރާ ފޮއްޗާއި ކުލަޔަށް ފަހައިގެން ގެންނަނީ ވެސް ހަމަ އެތަނުންނެވެ.

އެތަނުން ކޮންމެ މަހަކު ޕްރީ އޯޑަރު ކުރާއިރު، ކަސްޓަމަރުން ސީދާ ބޭނުންވާ ސައިޒާއި، ޑިޒައިން އަދި ކުލައިން އަބާޔަ ގެނެސްދިނުމެވެ.

ފަށުވި ފޭރާމުގެ އަބާޔާއެއް

ފަށުވި ފޭރާމުން ކޮންމެ މަހަކުވެސް ސްޓޮކް އާ ކުރެއެވެ. އެތަނުގެ އާ ކަލެކްޝަންތައް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ފަށުވި ފޭރާމުން ބުނެއެވެ.

ަ

 

ފަށުވި ފޭރާންގެ އަބާޔާއެއް

ފަށުވި ފޭރާމުން ބުނީ، އެތަނުގެ އަބާޔާތަކާއިމެދުގައި، މީހުން ހިތްހަމަޖެހޭކަން ޔަޤީންވަނީ ކަސްޓަމަރުން ތަކުރާރުކޮށް ވެސް އެތަނުން ވިޔަފާރި ކުރާތީ ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ލިބޭ ޕޮޒިޓިވް ”ފީޑްބެކް“ތަކުން ވެސް އެތަނުގެ އަބާޔާއަށް އާއްމުންގެ ލޯބި ލިބެމުން އަންނަކަން، ފަށުވި ފޭރާމުން ފާހަގަކުރަނީ އުފަލާއެކުގައެވެ. އެތަނުން ބުނާ ގޮތުގައި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ވެސް ކަސްޓަމަރުގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށެވެ.

ަ

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ، ފަށުވި ފޭރާމުގެ ފިހާރަ

އިތުރު އަބާޔާ ޑިޒައިންތައް:

ފަށުވި ފޭރާންގެ އަބާޔާއެއް

ފަށުވި ފޭރާންގެ އަބާޔާއެއް

ފަށުވި ފޭރާންގެ މި ސްޓައިލިޝް އަބާޔާތަކަށް އޯޑަރު ކޮށްލުމަށް 7670427އަށް ގުޅާލާށެވެ. ނުވަތަ މި ޕޭޖަށް މެސެޖު ކޮށްލާށެވެ.