ކަނބަލުންގެ ހެދުން، ކުރުތާ، ގަމީސް، ޓީޝާޓް، އޮފީސް ޕޭންޓްސް، ޖީންސް އަދި މި ނޫން ވެސް ވައްތަރުގެ ހެދުން އެއްތަނަކުން ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ހީނުވެދާނެއެވެ.

Ads by Asuru

އެހެންނަމަވެސް މާލޭގައި ހުންނަ އޮޕަލައިޓް އިން، އަންހެން ބޭފުޅުންގެ އެކި ވައްތަރުގެ ފޭރާން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ޒަމާނީ މި ހެދުންތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ވެސް އޮޕަލައިޓުން ދެއެވެ.

އޮޕަލައިޓް ފިހާރަ

މި ފިހާރައިގެ އެންމެ ޚާއްޞަ އެއް ކަމަކީ ހެޔޮ އަގު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ޕްލަސް ސައިޒު ވެސް ހިމެނޭހެން، އެކި ސައިޒުތަކުން ކަނބަލުންނަށް ޚާއްޞަ ހެދުން ލިބެން ހުރުމެވެ. ބައެއް ފަހަރު، ޕްލަސް ސައިޒުގެ ހެދުން ހޯދުމަކީ މާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ނުވެފައެވެ.

ނަމަވެސް އޮޕަލައިޓުން ވިޔަފާރި ކޮށްލަން ދާއިރު، މި މައްސަލަ ދިމާ ނުވާނެއެވެ.

އޮޕަލައިޓް ފިހާރަ

ިއޮޕަލައިޓުން ލިބެން ހުރީ، ތަފާތު ވައްތަރުގެ ހެދުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ތިޔަ ހޯދާ ރީތި އަތްދަބަހާއި، ރީތިވާ ސާމާނާއި، ފައިވާނާއި، އަންޑަރގާމަންޓްސް ވެސް ހެޔޮ އަގުގައި ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ.

އޮޕަލައިޓް ފިހާރަ

މި ފިހާރަ ހުންނަނީ މާލޭގައި، ބްލޫކިޔާ މަގުގައެވެ. އޮޕަލައިޓްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ވެސް ފޯރުކޮށްދެއެވެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޯދާލަން، އޮޕަލައިޓްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖާއި، އިންސްޓެގްރާމް ޕެޖު ބަލާލާށެވެ. އެ ދެ ޕޭޖަށް މެސެޖުކޮށްގެން، ނުވަތަ 7940033އަށް ގުޅާލައިގެން ބޭނުންވާ އެއްޗަކަށް އޯޑަރު ކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

 

އޮޕަލައިޓް ފިހާރަ

އޮޕަލައިޓް އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޭ ޔަޤީންކަމަކީ އެތަނުން ވިއްކާ ހެދުމާއި އެހެނިހެން ސާމާނުގެ ކޮލިޓީ ރަނގަޅުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެވެ.