ބ.އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީގެ އެންމެ މުހިންމުކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު އެ އަތޮޅު ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Asuru

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިދާރާގައެވެ.

ކައުންސިލުން ވަނީ އަތޮޅުފިހާރަތަކުގެ ކުލި ނުލިބޭ މައްސަލައާއި ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އަދި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ދައުރު އޮންނަގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އަތޮޅުގައި އެކިކަންކަމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ލޯނު ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި ފެރީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުމާއި އަދި ކުނިމެނޭޖްކުރުމުގައި ކުރިމަތިވާ ބައެއް ދަތިތަކާއި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުގައި ކުނިމެނޭޖްކުރުމާއި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރަމުންގެންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އަތޮޅުގެ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ މުހިންމުކަންތައްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ވަނީ ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދެއްވައިގެން ބައްލަވާނެކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.