...
Advertisement
ކުޑަރިކިލުގެ ކައުންސިލުން ބުނީ، އެ ރަށަށް އާ މިސްކިތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް

ބ.ކުޑަރިކިލަށް އާ މިސްކިތެއް ބޭނުންވާކަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

ކުޑަރިކިލު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީން ވަނީ ޖަލްސާކުރާ މާލަމެއްގެ އިތުރުން އެކޮމިޓީގެ ބޭނުންތަކަށް ވަކި ޚާއްސަ ތަނެއް ހުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ލުއި ލޯނު ދޫކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުންފަދަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ރަށްތަކަށް ތަރައްޤީ ގެނަސްދެއްވާނީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު އައްސަވައިގެންކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ. ކޮމެޓީއިން އެދިވަޑައިގަތް ކަންކަން ކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވިއެވެ.

Ads by ooredoo maldives