ބޭނުންވާ ތަކެތި

Ads by Asuru

1 ސަބްމެރިން ބަނަސް

1 ޖޯޑު ބޯންލެސް ކުކުޅު ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި )

1 ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ލޮނުމެދު ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ކެޕްސިކަމް ( ކުދިކޮށް ކޮށާފައި )

1 ޓޮމާޓާ ( ވަށްކޮށް ކޮށާފައި )

2 ފޮތި ސްލައިށް ޗީޒް

2މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ޗިލީ އެން ގާލިކް ސޯސް

4/1 ސައި ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

2ސައިސަމްސާ ބަޓާރ

ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލާފައި ބަޓަރުކޮޅު ވިރުވާލާށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ކޮޅާއި ލޮނުމެދު ކޮޅު ވަޅޯކޮށްލާށެވެ. އެ ތަކެތި ވަޅޯވުމުން ކެޕްސިކަމްކޮޅާއި ކުކުޅު މަސް އަޅާށެވެ.

އަދި މަސްތައް ރޯފިލަންދެން ހަނާ ކޮށްލާށެވެ. ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލުމަށް ލޮނާއި އަސޭމިރުސް އަޅާލާށެވެ. ޗިލީ ގާރލިކް ސޯސް ކޮޅުތެރެއަށް ލޮނުކޮޅަކާއި އަސޭމިރުސްކޮޅެއް އަޅާލާ އެއްކޮށްލާށެވެ. ބަނަސް މެދުން ފަޅާލުމަށްފަހު އެއްފުށުގައި މި ސޯސްކޮޅު އުނގުޅާލާށެވެ. އަނެއްފަޅީގައި މަޔޮނައިސްކޮޅު ހާކާލާށެވެ. ދެން އެއްފަޅިއަށް ކުކުޅު މަސްކޮޅު އަޅާލާށެވެ. އޭގެ މަތީ ޓޮމާޓޯ ފޮތި އަތުރާލުމަށްފަހު ޗީޒް ފޮތިތައް ކަފާލައި އަތުރާލާށެވެ.