ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު ބްލޫބެރީ

Ads by Asuru

½ ޖޯޑު ވެނީލާ ޔޯގަޓް

1 ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް

2 ސަމުސާ އޮރެންޖް ޖޫސް

½ ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

½ ޖޯޑު އައިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ބްލޫބެރީ، ޔޯގަޓް، ވެނީލާ އެސެންސް އަދި އައިސް ބްލެންޑާއަށް އަޅާ 30 ސިކުންތު ވަންދެން ގިރާށެވެ. އެއަށްފަހު ލުނބޯ ހުތް އަދި އޮރެންޖް ޖޫސްކޮޅު އެއްކޮށްލާ ކުޑަކޮށް ގިރާލާށެވެ. އޭރުން ސްމޫތީ ތައްޔާރުކޮށް ނިމުނީއެވެ.