ބޭނުންވާ ތަކެތި:

½ ޖޯޑު އޮރެންޖް ޖޫސް

½ ޖޯޑު އަނބު (ތޮށި މަށާފަ)

1 ސަމުސާ މާމުތް

½ ޖޯޑު އައިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ އޮރެންޖް ޖޫސް، އަނބު އަދި މާމުއި ކޮޅު އަޅައިގެން، 30 ސިކުންތު ވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އައިސްކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ގިރާލާށެވެ. މެންގޯ ސްމޫތީ ބޮޑަށް މީރުވާނީ ފިނިކޮށްލައިގެންނެވެ.