އިންޑިއާ މީހަކު އާންމު ތަނެއްގައި ހުރެ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ އެ މީހާ ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި ވަގުތު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ކަމަށެވެ. އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ރޭ 21:57 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުމުން އެމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެކެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.