ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު ކުކުޅު މަސް ( ކުޑަކޮށް ތެލުލައި، މަސްތައް ވަކިކޮށްލާފަ)

Ads by Asuru

4/1 ޖޯޑު ބާބަކިއު ސޯސް

1 ޖޯޑު މޮޒޮރެއްލާ

1 ކޮށާގައިވާ ކުޑަ ފިޔާއެއް

1 ޕިއްޒާ ފުށްގަނޑު

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުކުޅު މަސްކޮޅާއި ސަމުސަލެއްގެ ބާބަކިއު ސޯސް އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ބާކީ ސޯސް ޕިއްޒާ ފުށްގަނޑުގައި ހާކާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުކުޅު މަސްކޮޅު އޭގައި އަތުރާލާށެވެ. އަދި އޭގެ މައްޗަށް މޮޒޮރެއްލާ އާއި ފިޔާ އެޅުމަށްފަހު 180 ސެލްސިއަސްގައި 20-15 މިނެޓް ފިހެލާށެވެ.