ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި

Ads by Asuru

2 ބިސް

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

1 ސައިސަމުސާ ރޯސް އެސެންސް

7 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

2/1 3 ޖޯޑު ކާށި ކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހަކުރާއި ބިސް އެއްކޮށްފައި ކާށިކިރު އަޅައިގެން ހަކުރު ކޮޅުވިރެންދެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފާރޮށި ކުނޑި އެއްކޮށްފައި ވެނީލާ އެސެންސް، ރޯސް އެސެންސް އަޅާލާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 160 ޑިގްރީގައި އަވަން ޖައްސާލުމަށްފަހު ގިރާލި ބައި ޓްރޭއަށް އަޅާ 50 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.