ހދ.ހަނިމާދޫ ކައިރިއަށް ބިންހެލުމެއް އައިސްފައިވާކަން، މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ އަންޑަމަންސް އައިލެންޑްސް އިންޑިއާ ރީޖަންއަށް ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު 4:01 ގައި ކަމަށާއި، ބިންހެލުން އައީ ހަނިމާދޫއާ 2250 ކިލޯމީޓަރު ކައިރިއަށް ކަމަށެވެ

މި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 5.1 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށް ވެސް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މެޓުން ބުނީ މި ބިންހެލުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ.