ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

Ads by Asuru

 

2 ދޮން އަނބު ކޮށާފައި

1 ޖޯޑާއި 1/2 ދިޔާ ކިރު

1 ސަމްސާ އަދި 1/2 ހަކުރު

އައިސްކިއުބް ކޮޅެއް

މެންގޯ އައިސްކްރީމް

 

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮށާފައި ހުރި އަނބުކޮޅު މިކްސްޗަރަށް އަޅާށެވެ. ދެން ކިރާއި ހަކުރު އަދި އައިސް ކިއުބްސް އަޅާލާށެވެ. ދެން ހުރިހާ އެއްޗެށް ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަށްޓައް މިލްކްޝޭކް އެޅުމަށް ފަހު މެންގޯ އައިސްކްރީމް އަޅާށެވެ. އަދި ފިނިކޮށްލުމަށް ފަހު ބޯލާށެވެ.