މާލެ ސިޓީ މޭޔަރު ޑރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ނަމުގައި ”ފޭކު“ މެސެޖުތަކެއް ފޮނުވަމުންއެބަގެންދެއެވެ.

މިފަދަ އަސްލެއް ނެތް މެސެޖުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވަމުން އަންނަ ކަމުގައި މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިފަދަ ކަންކަމަށް ސަމާލު ވުމަށާއި އެފަދަ މެސެޖެއް ލިބިއްޖެ ފަރާތެއްނަމަ މޭޔަރު ކައިރީގައި ލަސްނުކޮށް އެކަމުގެ ހަގީގަތް އެއްސެވުމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރު ވަނީ އެދިފައެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މިފަދަ އަސްލެއް ނެތް މެސެޖްތައް ދައުރުން ކުރުން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ އިތުރު ވަމުންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.