ޤާނޫނުތައް އޮތްގޮތުން ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ވޯޓު ނުލެވޭނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ޙަބީބު މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން އެއްވެސް އިންތިޚާބެއްގައި ޑިޖިޓަލް އައިޑީކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭކަމަށާއި، އެ ކާޑު ބޭނުން ކުރެވޭނީ ފޯނުން ކަމަށްވާއިރު، އިންތިޚާބީ މަރުކަޒަށް ފޯނު ވެއްދުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޑިޖިޓަލް އައިޑީކާޑާއެކު ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް ފަހިވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ޙަބީބު ވިދާޅުވީ އެ ކާޑު ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފައިވާއިރު، އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.