ކޭކު އެޅުމަށް:

2 1/4 ޖޯޑު ފުށް

Ads by Asuru

1 2/3 ޖޯޑު ހަކުރު 2/

3 ޖޯޑު ކޮކޯ ޕައުޑަރ

1/4 ޖޯޑު ފެން

3/4 ޖޯޑު ބަޓަރ

2 ބިސް

1 މސ ބޭކިން ސޮޑާ

1 ސސ ވެނީލާ އެސެންސް

ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ޓޮޕިންގްސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1/2 ޖޯޑު ހަކުރު 2 މސ ކޮކޯ ޕައުޑަރ 1/4 ޖޯޑު ކިރު 2 މސ ބަޓަރ 1 މސ ކޯން ސިރަޕް 1/2 ޖޯޑު މުގުރި ހަކުރު 1/2 ސސ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ޓޮޕިންގްސް އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ހަކުރު، ކޮކޯ ޕައުޑަރ، ކިރު، ބަޓަރ ކޯން ސިރަޕް ތަވައަކަށް އަޅާ އުނދުން މަތީގައި މަޑުގިނީގައި ކައްކާލާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ތިން ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން އުނދުންމަތިން ބާލާ، މުގުރާފައި ހުރި ހަކުރު ކޮޅާއި ވެނީލާ އެސެންސްކޮޅު މީގެ ތެރެއަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކޭކް ފިހެ، ކުޑަކޮށް ހިހޫވެލުމުން މޮ ޓޮޕިންގ ކޭކުގައި އުނގުޅާށެވެ. ރަނގަޅަށް ސެޓްވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސާރވްކުރާށެވެ.