...
Advertisement
ތިނަދޫގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ބަޔަކާ ޙަވާލު ކޮށްފި
20 ފެބްރުއަރީ 2024

ގދ. ތިނަދޫ ފަޅުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއް ހަދަން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Asuru
މިރޭ ތިނަދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިމާރާތްކުރުމާއި ބިނާރާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަން ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ ތައިލެންޑުގެ ޕޭން ޕެސިފިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ މރ. ޖިރާޓް ޕެތްނުންތަވޮންގއެވެ.

(ތަފްޞީލު އަންނަނީ….)

Ads by ooredoo maldives