ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު، މި މަހުން ފެށިގެން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިމެންދެން މުސާރަ އުނިކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Asuru

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމަށް އެޑްރެސްކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ވަނީ، ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބަލް ފޯރަމް (ސީވީއެފް)ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރެއްވުމަށް އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ ގާނާގައި ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ރަސްމީކޮށް ކަންކަން ހިންގުމަށް ވަރަށް ވަގުތު ނަގާކަމަށް ނަޝީދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރަސްމީކޮށް، އެ މަސައްކަތް އެ މަނިކުފާނާ ހަވާލުކުރުމަށް ހަމަޖައްސަންޖެހޭ އެތައް ކަމެއްކޮށް މިދިޔަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ގާނާގެ ޕާލިމެންޓުން ސީވީއެފް ސެކްރެޓްރިއޭޓްއާ ބެހޭ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.
އެހެންކަމުން އެކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖެހޭނެކަން ނަޝީދު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.