ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމަށް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ނަމަ އެކަން ކުރެއްވުން މުހިއްމުކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ލ.ގަމުގައި މިހާރުކުރިޔަށްދާ، ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ދެވަނަ ސެޝަންގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައި، ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ތިންވަނަ ސެޝަންގެ، މައުޟޫޢެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، ”ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން“މިއެވެ.

މިސެޝަންގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، މުޙައްމަދު އަސްލަމާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް، ޑރ.މަޢުޞޫމާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އަދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ މެންބަރު، ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސެއިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބިނާވެށި ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ހާމަވެފައިވާކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގައި ހުރަސްތައް ހުރިކަން ކައުންސިލްތަކުން ފާހަގަކުރައްވަމުން ދާތީ، ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސްގެން ނަމަވެސް އެކަމަށް ލުއި ފަސޭހަ މަގެއް ހޯދަން ޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރޭގައި ވަނީ، ބިނާވެށި ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޙައްލުތަކާ ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއްވެސް ދައްކާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ، ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންތައް ހެދުމުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ފަސޭހައިން އެކަން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ވިދާޅުވެދެއްވާފައެވެ.

މުޅި ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ލޭންޑް ޔޫސްޕްލޭންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ ފަސްދޮޅަހަކަށް ރަށުންކަން ފާހަގަކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ، މިފަހަރުގެ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިފައި ވަނީ 11 ރަށެއްގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭގެ ތެރެއިން 7 ރަށެއްގެ ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންގައި މައްސަލަތައް ފާހަގަވެ ފާސްނުވާކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަ ކުރެެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިސެޝަންގައި ވެސް ވަނީ، ފަނޯއްލަ ދަރުބާރުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލަރުންގެ ފަރާތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށައެޅުމުގެ އިތުރުން، ފަނޯއްލަ ދަރުބާރުގައި، ކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާކުރައްވައި ފާހަގަކުރެއްވި ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުންނާ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރައްވަން ބޭނުންވެލައްވާ އިތުރު ކަންކަން ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ވެސް ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ދެއްވާފައެވެ. މިގޮތުން ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެއްވި، ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ބިނާވެށީގެ ޕްލޭންތައް ހެދޭނެ ފަދަ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ކައުންސިލްތަކުގައި ނެތުމާއިއެކު، އެކަމަށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައިދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ދެވަނަ ސެޝަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އަމާން މުޖްތަމަޢެއް ޤާއިމުކުރުމާގުޅޭގޮތުން މުއައްސަސާތަކުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނެއް ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ސެޝަން ނިންމުމަށްފަހު ދެމެހެއްޓެނިވި ސަލާމަތީ ވެށްޓަކަށް ދިފާޢީ ވިސްނުން މި މައުޟޫޢަށް ބިނާކޮށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިންނަށްވަނީ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.