މާފުށީ ޖަލުގައި ޑިއުޓީ އަދާކުރަމުންދިޔަ ޖަލު އޮފިސަރެއް ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

Ads by Asuru

ނިޔާވެފައިވަނީ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް އާދަމް ނިއުޝާދެވެ.

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދުފުޅު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާފުށީ ޖަލުގައި ރޭ ޑިޔުޓީ ކުރަމުން ދިޔަ ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް އާދަމް ނިއުޝާދަށް ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާފުށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަރުހޫމު ޕްރައިވެޓް އާދަމް ނިއުޝާދު ނިޔާވުމަކީ މުޅިމުވައްސަސާއާއި ހުރިހާ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ނުހަނު ފުން ހިތާމައެއް ކުރިމަތިކުރުވި ހަބަރެއްކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރިޒަން ޕްރައިވެޓް މަރުހޫމް އާދަމް ނިއުޝާދު ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 2014 ފެބްރުއަރީ 03 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.