ހިޖުރަވެރިންނާއި ދެކޮޅު އޮއެވަރު ގަދަވެ، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ޕްރެޝަރު ކިތަންމެ ބޮޑުވި ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް، ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީން ތުރުކީވިލާތުން ބޭރު ނުކުރާނެ ކަމަށް، ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް، ރަޖަބު ތޮއްޔިބު އުރުދުގާން ވައުދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

Ads by Asuru

ސަރުކާރާ ދެކޮޅު މުޒާހަރާތަކެއްގެ ގޮތުގައި 2011 ވަނަ ސޫރިޔާގައި ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ދާހިލީ ހަނގުރާމައަކަށް ބަދަލުވި ފަހުން، ތުރުކީވިލާތުގައި ހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުންދާ ސޫރިޔާގެ ރެފިއުޖީންގެ އަދަދު، 3.6 މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. ސޫރިޔާ ހަނގުރާމާގައި 4 ލައްކައެއްހާ މީހުން މަރުވެފައި ވާ އިރު، ގައުމުގެ އާބާދީގެ 2 ބައިކުޅަ 1 ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ގެދޮރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.