ރާއްޖެއަށް މިއަހަރުގެ މޭ މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހަށްވުރެ 3.7 ޕަސަންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މޭމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 120،960 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު 125،528 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ކުރި އެރި ނަމަވެސް މޭ މަހު ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.